جدول آناليز آلياژها و وزن استاندارد آلومینیوم

جدول آناليز آلياژها و وزن استاندارد آلومینیوم

 آلياژ 

   Si 

  Fe  

  Cu  

  Mn

 Mg 

  Cr 

  Zn 

  Ti  

  other

  Al 

1050

<0.25

<0.4

<0.05

<0.05

<0.05

-----

-----

-----

<0.01

>99.5

1100

<0.5

<0.5

0.05-0.2

<0.05

-----

-----

<0.1

-----

<0.15

>99

 1200

<0.5

<0.5

<0.05

<0.05

-----

-----

<0.1

<0.05

<0.15

>99

 2024

<0.05

<0.5

3.8-4.9

0.3-0.9

1.2-1.8

<0.1

<0.25

<0.15

<0.15

rem

 3003

<0.6

<0.7

0.05-0.2

1-1.5

------

------

<0.1

-----

<0.15

rem

 3105

<0.6

<0.7

<0.3

0.3-0.8

0.2-0.8

<0.2

<0.4

<0.1

<0.15

rem

 5052

<0.25

<0.4

<0.1

<0.1

2.2-2.8

0.15-0.35

<0.1

-----

<0.15

rem

 5083

<0.4

<0.4

<0.1

0.4-1

4-4.9

0.05-0.25

<0.25

<0.15

<0.15

rem

 6063

0.2-0.6

<0.35

<0.1

<0.1

0.45-0.9

<0.1

<0.1

<0.1

<0.15

rem

 7072

<0.35

<0.35

<0.1

<0.1

<0.1

------

0.8-1.3

-----

<0.15

rem

 7075

<0.4

<0.5

1.2-2

<0.3

2.1-2.9

0.18-0.28

5.1-6.1

<0.2

<0.15

rem

 

 وزن استاندارد ورق آلومینیوم

ضخامت mm

mm ورق

1000**2000

mmورق

1250**2500

0/25 1/35
-------
0/3
1/62 2/53
0/4 2/16 3/37
0/5 2/7 4/21
0/6 3/24 5/06
0/7
3/78 5/9
0/8 4/32 6/75
0/9 4/86 7/59
1 5/4 8/43
1/2 6/75 10/54
1/5 8/1 12/65
2 10/8 16/87
2/5 13/5 21/09
3 16/2 25/3
4 21/6 33/75
5 27 42/18

آدرس ما روی نقشه


JoomShaper